Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Video của Giảng sư: Chùa bảo sơn

Đại Giới Đàn Cam Lộ Tại Chùa Bảo Sơn , TP. PLeiku, Gia Lai

Giảng sư: Chùa bảo sơn

201 xem

Đại Giới Đàn Cam Lộ Tại Chùa Bảo Sơn , TP. PLeiku, Gia Lai Phần 2

Giảng sư: Chùa bảo sơn

191 xem

Đăng đàn truyền Tỳ kheo ni giới (chuabaoson.vn)

Giảng sư: Chùa bảo sơn

186 xem

Lễ Rướt Giới Bổn Về Chùa Bảo Sơn Giới Trường Ni Giới.

Giảng sư: Chùa bảo sơn

198 xem

Lễ Thuyết U Minh Giới - Đại Giới Đàn Cam Lộ Tại Chùa Bảo Sơn , TP. PLeiku, Gia Lai

Giảng sư: Chùa bảo sơn

193 xem

NI LƯU ĐẤT VIỆT - NT. THÍCH NỮ HẠNH NGUYỆN | TÂM TỪ PHỔ HÓA

Giảng sư: Chùa bảo sơn

117 xem

Lễ đặt đá xây dựng chùa Bửu Pháp Gia Lai 25.11.Canh Dần

Giảng sư: Chùa bảo sơn

98 xem