Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Video của Giảng sư: ĐĐ. Thích Minh Niệm

Hiểu về trái tim 1 - Thích Minh Niệm

Giảng sư: ĐĐ. Thích Minh Niệm

624 xem