Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Video của Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

Nhất Tâm Sám Hối - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

573 xem

Pháp Hạnh Của Phật - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

441 xem

Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 7) - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

566 xem

Thỉnh Chuyển Pháp Luân - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

461 xem

Trà Đàm (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

439 xem

Phát tâm - lập nghiệp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

549 xem

Gạn Đục Khơi Trong, Cô Độc Mà Không Cô Đơn - Thầy. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

430 xem

Cô đơn mà không cô độc - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

483 xem

Người nhảy khỏi nước - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

485 xem

Hương vị của đất - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

407 xem

Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 1

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

449 xem

Ba điều giá trị - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

419 xem

Bài Giảng Bài Học Từ Con Cọp Thầy Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

529 xem

Bài Giảng Phát Tâm Vô Thượng Thầy Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

756 xem

Bài Giảng Ước Nguyện Cao Đẹp Thầy Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

691 xem