Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Video của Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

Nhất Tâm Sám Hối - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

399 xem

Pháp Hạnh Của Phật - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

294 xem

Chí Nguyện Siêu Việt (Kỳ 7) - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

376 xem

Thỉnh Chuyển Pháp Luân - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

301 xem

Trà Đàm (Vấn Đáp) - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

283 xem

Phát tâm - lập nghiệp - Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

395 xem

Gạn Đục Khơi Trong, Cô Độc Mà Không Cô Đơn - Thầy. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

286 xem

Cô đơn mà không cô độc - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

344 xem

Người nhảy khỏi nước - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

336 xem

Hương vị của đất - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

269 xem

Ý nghĩa lễ Phật - ĐĐ. Thích Pháp Hòa - Phần 1

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

290 xem

Ba điều giá trị - ĐĐ. Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

286 xem

Bài Giảng Bài Học Từ Con Cọp Thầy Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

392 xem

Bài Giảng Phát Tâm Vô Thượng Thầy Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

600 xem

Bài Giảng Ước Nguyện Cao Đẹp Thầy Thích Pháp Hòa

Giảng sư: ĐĐ Thích Pháp Hòa

543 xem