Đang tải...
Loading...
Đang tải dữ liệu...
Kính chúc chư tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử thân tâm thường an lạc ! Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo

Video của Giảng sư: Ht. Thích Thanh Từ

Lý nhân duyên

Giảng sư: Ht. Thích Thanh Từ

492 xem

Từ Bi Hỷ Xả - HT Thích Thanh Từ

Giảng sư: Ht. Thích Thanh Từ

750 xem